VERDENSMÅLENE I PRAKSIS

Hvordan vi bidrager til opnåelsen af udvalgte delmål i Verdensmålene

Mål 4 – Kvalitetsuddannelse  

Ved siden af vores primære ydelse, arbejder vi også for at sikre job og uddannelse – i særdeleshed for unge. Dette løfter vi ved workshop, praktikanter og Akademiet. Delmål 4.4 er dermed relevant:  

Delmål 4.4
’’Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsfærdigheder, for ansættelse, anstændige job og iværksætteri, øges væsentligt.’’

Det emne der i særdeleshed er i fokus på i vores workshops og webinarer, er bæredygtighed. Formidling af bæredygtig udvikling er en del af delmål 4.7 i verdensmålene. Derfor er denne til dels også relevant for vores arbejde:

Delmål 4.7
’’Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikke-voldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling.’’

Da det er et stort ønske fra vores side, i fremtiden også at støtte op om undervisning i udviklingslande er delmål 4.1 også relevant:

Delmål 4.1
’’Inden 2030 skal det sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis, rummelig grundskoleuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater.

Mål 8 -Anstændige job og økonomisk vækst  

Mål 8 har til formål at fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst; fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde til alle. I Væksthuset Rosendal & Co hjælper vi virksomheder med at vækste. Derfor er delmål 8.3 relevant:  

Delmål 8.3
’Udviklingsorienterede politikker skal fremmes, der støtter produktive aktiviteter, skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation, og som fremmer en formalisering og udvikling af mikro-, små- og mellemstore virksomheder, gennem bl.a. adgang til finansielle tjenesteydelser.’’

I de bæredygtige tiltagsrapporter, som vi udbyder, bearbejdes det hvordan virksomheder kan arbejde hen imod at blive mere bæredygtige, men også hvordan dette kan bruges i deres marketing og skabe værdi for virksomheden. Dermed er delmål 8.4 også relevant.

Delmål 8.3
’’Gradvist forbedre indtil 2030 den globale ressourceudnyttelse inden for forbrug og produktion, og forsøge at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i overensstemmelse med den 10årige Ramme for Programmer for Bæredygtig Forbrug- og Produktion, med de udviklede lande i spidsen.’’

 

Mål 12 -Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 12 har til formål at sikre bæredygtigt forbrug og forbrugsformer. En af vores primære ydelser er at udarbejde rapporter med bæredygtighedstiltag for virksomheder. Derfor er delmål 12.6 relevant:  

Delmål 12.6
’’Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtig og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.’’ 

Udover at levere denne service til virksomheder, afholder vi også workshop, og snart webinarer, hvor bæredygtighed er det primære fokus. Dermed er delmål 12.8 også yderst relevant: 

Delmål 12.8
’’Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.’’ 

I forbindelse med produktionen af deres service er brændpunkterne primært affald og madspild, derfor ønsker Væksthuset Rosendal & Co at sætte ekstra fokus på disse punkter. De vil altså bidrage til at opnå delmål 12.3 og 12.5. 

Delmål 12.3
’’Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.’’ 

Delmål 12.6
’’Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.’’